Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

Zapytanie ofertowe dot.budowy zaplecza techn. do obs. taboruROZSTRZYGNIĘCIE PONIŻEJ TREŚCI ZAPYTANIA.


Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna”

1. ZAMAWIAJĄCY:

PKS w Rzeszowie S.A. 36-016 Chmielnik 50,

adres do korespondencji:
Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów
tel.(0-17)863-62-19,
fax (0-17) 863-62-24,
e-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl,
NIP: 813-02-66-982,
REGON: 000617025,
KRS: 0000078603 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.


3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONE BĘDZIE OGŁOSZENIE:

bip.pks.rzeszow.pl


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kody ze słownika CPV:
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna”

Inwestycja polegająca na budowie zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna. Inwestycja będzie realizowana w Rzeszowie przy Al. Wyzwolenia 6, na działce o numerze ewidencyjnym 476/22 obr.213.
Planowana powierzchnia zabudowy: ok. 1 400 m2 (+/- 20%)
Planowana powierzchnia użytkowa: ok. 1 400 m2 (+/- 20 %)
Planowana wysokość: 6,5 do 8,5 m (+/- 20 %)
Planowana długość: 12 do 21 m (+/- 20 %)
Planowana szerokość elewacji frontowej 72 m (+/- 20 %)

Przedstawiana oferta powinna obejmować:

Opracowania i dokumenty przedprojektowe
- mapa do celów projektowych
- dokumenty badań podłoża gruntowego
Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze
- projekt architektury
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt konstrukcji
- projekt instalacji wod – kan i c.w.u.
- projekt instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem
- projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
- projekt instalacji ogrzewania
Projekt zagospodarowania terenu, sieci zewnętrznych i przyłączy uzgodniony z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, a mianowicie:
- projekt przyłącza elektrycznego
- projekt oświetlenia zewnętrznego
- projekt przyłączy wod- kan i kan. deszczowej
- projekt drogowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla każdej z branż). Przedmiary robót (dla każdej z branż). Kosztorys inwestorski (dla każdej z branż).
4.3 W oparciu o pełnomocnictwa otrzymane od Zamawiającego, przeprowadzenie procedury otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę dla Zamawiającego.
4.4 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację robót budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji.
W ramach realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.
Oferent będzie też bezpośrednio zobowiązany do wniesienia niezbędnych poprawek w projekcie zgodnie z zaleceniami odpowiednich urzędów.
4.5 Zamawiający wymaga przeniesienia na niego praw autorskich.


5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot oferty powinien być zrealizowany w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty podpisania umowy na jego realizację.


6. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, wiedzę, doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


8. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

8.1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres PKS w Rzeszowie S.A., 35 – 959 Rzeszów Al. Wyzwolenia 6, pok. 14, I piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2016 r, godz. 14. 00
8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.


9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


10. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2016 r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.


11. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania, liczona z dokładnością do dziesiątej części liczb, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb – 100,0

Lp./Rodzaj kryterium/Punktacja/Sposób oceny
1./Czas wykonania projektu (w tygodniach )/Od 0 - 30/Stosunek najkrótszego czasu wykonania projektu do czasu wykonania projektu badanej oferty mnożymy przez 30.
2./ Cena prac ( zł )/Od 0 - 70/Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożymy przez 70.

12. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny oferty z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu w zakresie jej zmniejszenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.
6. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w ustawie.

Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację zamówienia oraz uprawnioną do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego jest:
Piotr Klimczak
Wiceprezes Zarządu
tel. 17 863 62 19
kom. 600 620 278
mail: klimczakp@pks.rzeszow.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dn. 9.12.2016r.

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej - hala napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, infrastruktura techniczna”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn.09.12.2016 r. wpłynęły 4 oferty od Wykonawców.

Została wybrana oferta Wykonawcy:
PROJECT AND DESIGN sp. z o.o.
ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26
05-500 Piaseczno


Uzasadnienie: oferta uznana została za najkorzystniejszą, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna w swej treści z treścią zapytania ofertowego i uzyskała 98,57 punkty w kryterium oceny: cena 70% i czas wykonania 30%


Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty netto/czas wykonania
Ilość punktów

1. PROJECT AND DESIGN sp. z o.o.
05-500 Piaseczno
ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26,
56 097,56 zł/12 tygodni
98,57 pkt

2. Biuro Inwestycyjne „PRO-INVEST”
35-210 Rzeszów,
ul. Króla Augusta 23/13
79 000,00 zł/11,43 tygodni
79,71 pkt

3. A & K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS
35-030 Rzeszów,
ul. Roderyka Alsa 1
80 000,00 zł/12 tygodni
77,66 pkt

4. USŁUGI PROJEKTOWANE I NADZÓR INWESTORSKI Aleksander Szluz,
35-615 Rzeszów
ul. Leszka Czarnego 2/48
108 000,00 zł/11,86 tygodni
65,27 pkt

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za przygotowanie i złożenie ofert.


Dokument utworzony: 2016-12-09 11:07:14
Przez: Łukasz Kotarba
Ostatnio zmodyfikowany: 2016-12-20 16:54:40
Przez: Łukasz Kotarba
 
Wyświetl: Zobacz rejestr zmian
Ilośc wyświetleń: 560
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
Al. Wyzwolenia 6 | 35-959 Rzeszów | tel. +48 17 / 863 21 92 | Fax. +48 17 / 863 62 24
E-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl | Internet: www.pks.rzeszow.pl