Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS Rzeszów za 2018 r.
18 października 2018

Rada Nadzorcza 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
z siedzibą w Chmielniku 50 36-016 Chmielnik.


Wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078603 zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art.10 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Z 2001r. Nr 31 poz.359 z późn. zm.) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Rzeszowie S.A. za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Od biegłego rewidenta oczekuje się:
1.Zbadania metodą pełną następujących obszarów działalności Spółki: kosztów zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, kosztów 
i przychodów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, rezerw i odpisów aktualizacyjnych, umów różnego rodzaju pośrednictwa.
2.Udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji po przeprowadzeniu badania sprawozdania Spółki.

Oferta powinna zawierać:
1.Informację o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finasowych oraz wykaz badanych podmiotów w ciągu ostatnich trzech lat.
2.Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3.Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii 
o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
4.Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
5.Wykazanie metody i terminów sprawozdania finansowego, przy czym pisemna opinia wraz 
z raportem z badania sprawozdania finansowego powinny być doręczone Zarządowi Spółki nie później niż 15 marca 2019 r. 
6.Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego PKS w Rzeszowie S.A.


Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego PKS w Rzeszowie S.A. przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 23.11.2018 r. w sekretariacie PKS w Rzeszowie S.A. Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów w godz. od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS w Rzeszowie S.A. za 2018 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2018 r. w siedzibie Spółki o godz. 15:00 w obecności członków Rady.
Oferty złożone po upływie terminu ich przyjmowania oraz nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawa do odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.Sekretariat Zarządu Spółki
35-959 Rzeszów   Al. Wyzwolenia 6
woj. podkarpackie
Polska
Czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
Tel.:  
17 / 863 62 19  
Fax:  
17 / 863 62 24  
E-mail:  
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2015-10-01 12:51
przez: Łukasz Kotarba
Ostatnio edytowany: 2021-09-23 14:27
przez: Magdalena Dziopek
Liczba wyświetleń: 2555
© 2024  |  PKS w Rzeszowie S.A.
Projekt i realizacja MYKK